PENGENALANSusunan
Mohd. Nizamuddin Haji Ashaari
Laila Ahmad© Perniagaan Mata Angin (001618055-V)

Cetakan Pertama: Ogos 2007

ISBN 983 43129 0 4

Semua bahan dalam buku ini adalah bebas untuk
diterbitkan semula atau diedarkan dalam apa bentuk
sekalipun tetapi tidak boleh mengubah fakta yang
terkandung di dalamnya, dengan izin daripada
Perniagaan Mata Angin (001618055-V)


Terbitan:


Perniagaan Mata Angin (001618055-V)
No. 9A, Bangunan Seri Pantai, Jalan Pantai Baru,
Bangsar, 59200 Kuala Lumpur